O projekte

Projekt sa zaoberá problematikou vzdelávania a zamestnanosti v odvetví, kde trh neustále expanduje: profesiami, súvisiacimi s pestovaním a spracovaním liečivých a aromatických rastlín a rastlín využívaných v kozmetickom priemysle- v rámci projektu označované ako „chute a vône“.

Miestne, organické poľnohospodárske produkty, parfumy, aromatické a liečivé rastliny (PAMP), rovnako ako poľnohospodárske a aromatické rastliny- všetky tieto odvetvia s vysokým potenciálom stoja pred veľkou výzvou: transformáciou štandardov a nových regulačných požiadaviek (ohľadne zdravotnej a spotrebiteľskej bezpečnosti a ochrany životného prostredia) do praxe.

Výzvy spočívajú v rozvoji hospodárskej činnosti, často vo vidieckych oblastiach, podpore zručností a podnikania so začlenením inovácií, ako aj v požiadavkách na vysokú kvalitu a jedinečnosť výrobkov. Tieto produkty prispievajú k hospodárskemu rozvoju, identite a celkovému obrazu daného územia, preto sa javia ako významný faktor miestneho ekonomického rozvoja.

Ciele
 • Analýza potrieb zručností a kvalifikácií v rámci podnikov, pôsobiacich v odvetí pestovania a spracovania liečivých a aromatických rastlín a rastlín využívaných v kozmetickom priemysle, v rámci všetkých krajín partnerstva.

 • Ponuka školení prispôsobených na regionálnej / národnej / európskej úrovni v oblasti výroby, spracovania a propagácie produktov v odvetí pestovania a spracovania liečivých a aromatických rastlín a rastlín využívaných v kozmetickom priemysle, ponuka vzdelávania zamestnancov v tomto odvetví: novej normy (ekologické, zdravotné obmedzenia, zdravie spotrebiteľov, Európska harmonizácia značiek kvality... )

 • Identifikácia komerčného odvetvia „príchute a vône“, ktorého hranice sú zle definované

 • Zhromaždenie a šírenie správnych postupov pri štruktúrovaní a rozvoji tohto odvetvia „príchute a vône“

 • Podpora komerčného odvetvia „príchute a vône“, vrátane ekologického poľnohospodárstva (rastliny vypestované v rámci ekologického poľnohospodárstva)

 • Uznávanie / zvýšenie povedomia v rámci komerčného odvetvia „príchute a vône“ a súvisiaceho know - how v rámci Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie

 • Vytvorenie siete európskej spolupráce na výmenu skúseností, súvisiacich s odvetím pestovania a spracovania liečivých a aromatických rastlín a rastlín využívaných v kozmetickom priemysle.

 • Aké zručnosti sú potrebné pre zamestnancov v odvetví „príchute a vône“, ako zlepšiť svoje zručnosti v tomto odvetví ?

 • Aké školenia sú dostupné (vrátane BOZP a plnenia nových noriem)?

 • Ako rozvíjať profesie v rámci daného odvetvia / nábor nových zamestnancov?

 • Záverečná správa projektu.